Zásady ochrany osobných údajov


Pri výkone svojej činnosti spoločnosť La Lorraine Bakery Group NV, so sídlom Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, IČ DPH: 412.382.632, vedená v RPR Ghent, oddelenie Dendermonde (ďalej len „LLBG“) získava a používa údaje o fyzických osobách, vrátane Vás (ďalej len „osobné údaje“). LLBG považuje ochranu Vášho súkromia za veľmi dôležitú, a preto sa zaviazala spracúvať informácie, ktoré zhromažďuje o Vás, len v súlade s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách. Pri tom koná LLBG v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo „GDPR“.
V rámci tohto svojho záväzku si LLBG želá v týchto pravidlách ochrany osobných údajov vysvetliť dôvody a spôsob spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj práva a povinnosti, ktoré v tomto smere máte. V týchto pravidlách sa ďalej poskytujú informácie o osobách, na ktoré sa môžete v LLBG obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok alebo uplatnenia svojich práv (pozri bod 7).


1 Pôsobnosť

Tieto pravidlá platia pre každý druh používania osobných údajov, ktoré sa týkajú:
• budúcich, súčasných a minulých zákazníkov (fyzických osôb);
• budúcich, súčasných a minulých dodávateľov (fyzických osôb);
• zástupcov a pracovníkov zákazníkov (právnických osôb);
• zástupcov a pracovníkov dodávateľov (právnických osôb);
• uchádzačov o zamestnanie;
• návštevníkov prevádzok spoločnosti; a
• návštevníkov našich webových stránok.
Tieto pravidlá sa nevzťahujú na údaje o právnických osobách.
Takzvaný „prevádzkovateľ“ je právnická osoba, ktorá rozhoduje o účeloch a prostriedkoch získavania a využívania Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľom je LLBG, pokiaľ nie je uvedené inak v dodatočnom predpise týkajúcom sa osobitnej spracovateľskej činnosti.


2 Ktoré osobné údaje získava LLBG o Vás?

2.1 Všeobecne
V prvom rade získava LLBG identifikačné a kontaktné údaje fyzických osôb, s ktorými komunikuje, konkrétne meno a priezvisko, e-mailová adresa a/alebo poštová adresa, telefónne číslo na pevnú linku a/alebo na mobil. Rovnako je zaznamenávaný aj obsah komunikácie, ktorú si vymieňate s LLBG poštou či e-mailom.
Údaje týkajúce sa detí sa spracúvajú len vtedy, keď sa deti zúčastňujú na exkurzii v LLBG organizovanej niektorou spoločnosťou či školou.

2.2 Dodávatelia a odberatelia
V prípade dodávateľov a odberateľov, ktorými sú fyzické osoby, získava LLBG naviac ich titul, funkciu, názov ich spoločnosti, platobné údaje, napríklad ich číslo bankového účtu, IBAN, kód banky a prípadne aj identifikačné číslo DPH.
V prípade zástupcov a pracovníkov dodávateľov a odberateľov, ktorými sú právnické osoby, získava naviac ich titul, funkciu a názov ich spoločnosti.
Ak LLBG poskytnete údaje o iných fyzických osobách (napríklad kontaktné údaje kolegu), ste povinní poskytnúť týmto osobám kópiu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

2.3 Súkromné osoby
V prípade odberateľov, ktorými sú súkromné osoby (fyzické osoby iné ako podnikatelia) a ktoré majú vernostnú kartu získava LLBG aj údaje o ich predchádzajúcich nákupoch a údaje o týchto osobách, vrátane ich pohlavia, veku, dátumu narodenia a informácie, či majú príbuzných.

2.4 Návštevníci prevádzok spoločnosti
Ak navštívite niektorú z prevádzok spoločnosti, môžu Vás zaznamenať naše bezpečnostné kamery. Tieto kamery sú vždy označené príslušnou ikonou.
Ak máte dohodnuté stretnutie s niektorými z našich pracovníkov, ste povinní na recepcii uviesť svoje meno a dôvod svojej návštevy.

2.5 Akcie
Ak sa zúčastňujete na niektorej akcii zorganizovanej LLBG, môžete byť fotografovaný/á, ak ste na to poskytli svoj súhlas.

2.6 Návštevníci webových stránok spoločnosti
Keď navštívite webové stránky LLBG, bude získavať aj určité údaje o Vašom pripojení a komunikácii (napríklad Vašu IP adresu, doménové meno Vášho poskytovateľa internetu, druh Vášho prehliadača, operačného systému a platformy), štatistické údaje a údaje o Vašom správaní, návykoch, ako aj preferenciách (ako údaje týkajúce sa Vami navštívených stránok, údaje, ktoré ste vyžiadali a čas strávený na webových stránkach spoločnosti).

2.7 Uchádzači o zamestnanie
LLBG spracúva príslušné osobné údaje, ktoré jej poskytujú osoby uchádzajúce sa o zamestnanie, napríklad ich pohlavie, vek, dátum narodenia a údaje z ich životopisu (pracovné skúsenosti, jazyky, ktoré ovládajú, získané vzdelanie atď.).


3 Ako sú osobné údaje získavané?

LLBG získava tieto osobné údaje priamo alebo nepriamo pomocou (jedného či viacerých) nasledujúcich kanálov:
(i) keď nás kontaktujete a komunikujete s pracovníkmi a/alebo IT systémami;
(ii) keď nám odovzdáte Vašu vizitku;
(iii) keď sa prihlásite na odber niektorého z našich newslettrov;
(iv) keď sa uchádzaní o prácu v LLBG (samostatne alebo v prípade náboru na konkrétnu pracovnú pozíciu);
(v) keď si objednáte a kúpite niektorý z našich tovarov či služieb, napríklad prostredníctvom nášho online pekárstva;
(vi) prostredníctvom bezpečnostných kamier a bezpečnostných systémov;
(vii) prostredníctvom fotografa počas našich akcií;
(viii) prostredníctvom spoločnosti, pre ktorú pracujte alebo prostredníctvom niektorého z Vašich kolegov;
(ix) prostredníctvom online vyhľadávania;
(x) použitím Vašej vernostnej karty;
(xi) účasťou na prieskumoch, kampaniach, súťažiach a/alebo exkurziách v spoločnosti alebo prihlásením sa na ne;
(xii) kúpou zákazníckych dát z direct marketingových databáz; alebo
(xiii) pri návšteve webovej stránky spoločnosti a/alebo pri vypĺňaní kontaktného formulára.
V prípade potreby Vaše osobné údaje dopĺňa LLBG údajmi z verejných zdrojov dostupných vo Vašej jurisdikcii, konkrétne z obchodného vestníka alebo inej relevantnej oficiálnej databázy obsahujúcej dodatočné osobné údaje, ktoré sme povinní uchovávať.
Keď si LLBG vyžiada údaje priamo od Vás (napríklad prostredníctvom tlačiva), vždy uvedie, či je uvedenie týchto údajov povinné a aké sú dôsledky neposkytnutia týchto údajov.
Na zabezpečenie správnosti a aktuálnosti osobných údajov, ktoré má LLBG o Vás môžete byť v určitých intervaloch požiadaný o ich kontrolu a potvrdenie alebo aktualizáciu, ak je to potrebné.

4 Prečo sa osobné údaje získavajú a využívajú?

Vaše osobné údaje sa vždy spracúvajú na konkrétny a jasne vymedzený účel a využívajú sa len údaje nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu.

4.1 Všeobecné účely
LLBG spracúva osobné údaje (zástupcov a pracovníkov) jej odberateľov a dodávateľov, návštevníkov jej prevádzok a webových stránok pre tieto všeobecné účely:
(i) sledovanie Vašej činnosti (meranie a získavanie štatistík o predaji, počte odberateľov atď.);
(ii) riadenie jej informačných systémov, vrátane riadenia infraštruktúry a neprerušeného výkonu jej činností;
(iii) zvyšovanie kvality jej výrobkov a služieb;
(iv) ochrana jej hospodárskych záujmov;
(v) správa jej archivačných systémov;
(vi) odpoveď na otázky orgánu verejnej moci či súdu;
(vii) plnenie zákonných povinností;
(viii) fúzie a akvizície; a
(ix) predchádzanie podvodom.

4.2 Dodávatelia a odberatelia
LLBG ďalej spracúva osobné údaje (zástupcov a pracovníkov) jej odberateľov a dodávateľov na:
(i) vypracovanie a plnenie zmlúv;
(ii) nákup, obstarávanie, fakturáciu a účtovanie;
(iii) riadenie vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi a riadenie partnerských programov;
(iv) monitorovanie činností v jej prevádzkach, vrátane dodržiavania príslušných vnútorných predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; a na
(v) pravidelné odosielanie newsletterov a reklamných e-mailov o jej výrobkoch a službách, ako aj zaujímavých informácií, napríklad použitím cielenej reklamy prostredníctvom sociálnych médií, použitím adresy, ktoré LLBG získala od Vás alebo od spoločnosti, pre ktorú pracujete (ak ste LLBG poskytli svoj súhlas).

4.3 Súkromné osoby
Okrem toho LLBG spracúva osobné údaje odberateľov, ktorí sú súkromnými osobami, na:
(i) plánovanie a doručovanie tovarov a služieb odberateľom;
(ii) správu vernostných kariet;
(iii) riadenie vzťahov s odberateľmi;
(iv) spracúvanie (personalizovaných) objednávok, vrátane online pekárstva, a prípadné informovanie odberateľov o stave týchto objednávok;
(v) nábor a výber pracovníkov;
(vi) fakturáciu a účtovníctvo;
(vii) pravidelné odosielanie newsletterov a reklamných e-mailov o jej výrobkoch a službách, ako aj zaujímavých informácií, napríklad použitím cielenej reklamy prostredníctvom sociálnych médií, použitím adresy, ktoré LLBG získala od Vás (ak ste LLBG poskytli svoj súhlas);
(viii) odpovedanie na otázky od jej odberateľov, vrátane telefonických otázok; a
(ix) organizáciu rôznych foriem podpory predaja, kampaní a súťaží.

4.4 Návštevníci prevádzok spoločnosti
LLBG spracúva osobné údaje svojich návštevníkov na:
(i) organizáciu exkurzií organizovaných spoločnosťami a školami; a
(ii) monitorovanie činností v jej prevádzkach, vrátane dodržiavania príslušných vnútorných predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

4.5 Návštevníci webových stránok spoločnosti
LLBG ďalej spracúva osobné údaje návštevníkov svojich webových stránok na:
(i) riadenie a zlepšovanie jej webových stránok (napr. diagnostikou problémov servera, optimalizáciou dátového toku, integráciou a optimalizáciou webových stránok);
(ii) meraním používania jej webových stránok (napr. získavaním štatistík o dátovej premávke a získavaním údajov o správaní návštevníkov a o nimi navštívených stránkach);
(iii) zlepšovanie a personalizovanie ich skúsenosti, ako aj prispôsobovanie obsahu webovej stránky každému návštevníkovi (napr. zapamätaním si jeho preferencií a volieb, spolu s používaním súborov cookies);
(iv) analýzu efektivity jej e-mailových kampaní a zlepšovanie odosielania e-mailov na lepšiu komunikáciu s jej odberateľmi; a
(v) monitorovania a predchádzanie podvodov a iného potenciálneho zneužívania jej webovej stránky.


5 Právny základ umožňujúci získavanie a využívanie osobných údajov

Osobné údaje sa nesmú spracúvať bez platného právneho základu. Vaše osobné údaje bude LLBG spracúvať len ak:
(i) získala Váš slobodný, výslovný a konkrétny súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; alebo
(ii) je také spracúvanie nevyhnutné na plnenie jej zmluvných záväzkov voči Vám alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na Vašu žiadosť; alebo
(iii) je také spracúvanie nevyhnutné na plnenie povinnosti, ktorú LLBG má na základe zákona či sekundárneho právneho predpisu; alebo
(iv) je také spracúvanie nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej osoby; alebo
(v) je také spracúvanie nevyhnutné pre jej oprávnené záujmy a nemá neprimeraný vplyv na Vaše záujmy alebo základné práva a slobody. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tomto základe sa však LLBG vždy snaží o rovnováhu medzi jej oprávnenými záujmami a zachovaním Vášho súkromia.
Takýmito oprávnenými záujmami sú napríklad využitie cenovo výhodných služieb, ponuka jej výrobkov a služieb jej zákazníkom, predchádzanie podvodov a bezpečnosť jej informačných systémov a sietí, plnenie jej korporátnych cieľov a cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
Vo väčšine prípadov budú Vaše osobné údaje spracúvané, pretože je to nevyhnutné v kontexte súčasných a budúcich zmluvných vzťahov LLBG. Ak chcete získať viac informácií o presnom právnom základe, ktorý využíva spoločnosť LLBG na spracúvanie určitých osobných údajov, prosím, aby ste LLBG kontaktovali tak, ako sa uvádza v bode 7 nižšie.
Keď LLBG získava osobné údaje o Vašich deťoch v kontexte organizovanej exkurzie do niektorej z jej prevádzok, vždy požiada o Váš výslovný súhlas s ich spracúvaním, a to buď priamo alebo prostredníctvom školy, ktorú navštevujú Vaše deti.


6 Kto má prístup k mojim osobným údajom?

6.1 V rámci LLBG
Vaše osobné údaje bude uchovávať LLBG vo svojich informačných systémoch; budú však dostupné len pracovníkom, ktorí k nimi potrebujú prístup v rámci plnenia svojich úloh v LLBG a len na účely uvedené v bode 4 vyššie.
Títo pracovníci sú povinní dodržiavať vnútorné predpisy a postupy stanovené LLBG, ktoré sa týkajú bezpečnosti, mlčanlivosti a ochrany osobných údajov. Okrem toho sú povinní dodržiavať aj technické a organizačné opatrenia, ktoré LLBG prijala na ochranu Vašich osobných údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia boli upravené na mieru so zreteľom na najnovšiu technológiu, náklady na ich vykonanie, riziká, ktoré predstavuje spracúvanie a charakter príslušných osobných údajov, objem a riziká spojené so spracúvaním osobných údajov.

6.2 Mimo LLBG
Istú časť osobných údajov poskytuje LLBG určitým kategóriám príjemcom mimo LLBG v kontexte účelov vymedzených nižšie, vždy však len ak tieto osoby uvedené údaje vyžadujú. Ide najmä o:
(i) jej poskytovateľov služieb, napríklad jej poradcov, poskytovateľov IT služieb, bezpečnostné spoločnosti, poisťovne a finančné inštitúcie;
(ii) jej obchodných partnerov, napríklad obchody a iné supermarkety, ktoré distribuujú jej výrobky, ako aj jej marketingových poradcov;
(iii) akýkoľvek vnútroštátny a/alebo medzinárodný regulačný orgán alebo orgán či súd na výkon rozhodnutia alebo orgán burzy, ak si to vyžaduje platný právny či iný predpis alebo na ich žiadosť;
(iv) poradcov – tretie strany, napríklad účtovných a právnych poradcov, napríklad v kontexte prevodu alebo prevzatia celého alebo časti jej podnikania; a
(v) tretie strany, ktoré sú angažované vo vyšetrovaní možného podvodu alebo iných porušení zákona.
Vo vyššie uvedenom kontexte zostáva LLBG zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov. S výnimkou orgánov verejnej moci sú títo príjemcovia oprávnení spracúvať osobné údaje len na základe jej konkrétnych pokynov a na žiaden iný účel, pokiaľ Vás o tom LLBG vopred neinformuje a nezíska Váš súhlas, ak to bude nevyhnutné. Tieto osoby a orgány okrem toho LLBG zaväzuje konkrétnymi zmluvnými povinnosťami, aby zaručila ochranu Vašich osobných údajov.

6.3 Mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
Príjemcovia sa môžu niekedy nachádzať v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a ktorý nemusí zabezpečovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na prenos osobných údajov do týchto krajín, vyžadujú, aby LLBG prijala primerané opatrenia na zabezpečenie zaručenej ochrany osobných údajov (napríklad zmluvné ustanovenia, ktoré príjemcov osobných údajov zaväzujú povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje). Viac informácií a vysvetlenie alebo kópiu týchto opatrení môžete získať, ak si uplatníte svoje práva, ako je uvedené v bode 7 nižšie.


7 Aké mám práva a ako ich môžem uplatniť?

Vždy máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva LLBG a na opravu nesprávnych či neúplných osobných údajov. V niektorých prípadoch môžete okrem toho namietať voči spracúvaniu týchto údajov, požiadať o obmedzenie spracúvania alebo požiadať LLBG o vymazanie určitých údajov. Napokon ste aj oprávnený za určitých okolností žiadať o prenos niektorých svojich osobných údajov na Vás alebo na tretiu osobu. LLBG bude vybavovať tieto žiadosti alebo námietky tak, ako to vyžadujú platné predpisy o ochrane osobných údajov, pripomína však, že tieto práva nie sú absolútne a že môžu byť uplatnené zákonom upravené výnimky. Z toho dôvodu nemusí LLBG byť vždy schopná vybaviť Vašu žiadosť či námietku.
V prípade, že ste poskytli svoj súhlas s určitým druhom spracúvania, kedykoľvek ho môžete odvolať; v tom prípade si ale musíte byť vedomý, že nemusíte mať plný prístup k všetkým službám LLBG. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Okrem toho vždy máte právo bezplatne namietať voči použitiu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
V prípade, že si želáte uplatniť ktorékoľvek z uvedených práv, pošlite, prosím, e-mail na privacy@llbg.com a priložte kópiu svojho preukazu totožnosti.
LLBG berie vážne Vaše pripomienky k spracúvaniu osobných údajov a bude sa nimi bezodkladne zaoberať, preto jej ich oznámte čím skôr.
Ak nie ste spokojný s tým, ako LLBG spracúva Vaše osobné údaje, ste oprávnený podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v Belgicku (Rue de la Presse 35, 1000 Brusel alebo kontakt@apd-gba.be) alebo na orgán na ochranu údajov v členskom štáte EÚ svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.


8 Ako dlho si moje údaje nechávate?

Presná dĺžka doby uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
LLBG používa v zásade tieto kritériá na uchovávanie osobných údajov: (i) osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané a (ii) vždy v súlade s príslušnými zákonnými, regulačnými a internými podmienkami v tomto ohľade.
Konkrétne platí, že osobné údaje, ktoré LLBG vedie o Vás vo svojich databázach a ktoré sa netýkajú konkrétnej zmluvnej úpravy, sa odstraňujú po 120 mesiacoch odo dňa Vašej poslednej komunikácie s LLBG.
V prípade osobných údajov, ktoré sa týkajú zmluvy podpísanej medzi nami a Vami (alebo spoločnosťou, pre ktorú pracujete) je doba uchovávania osobných údajov zhodná s trvaním tejto zmluvy plus obdobia, kým sa nároky z tejto zmluvy nestanú premlčané, pokiaľ kogentné ustanovenia zákona či regulácie nevyžadujú dlhšiu alebo kratšiu dobu uchovávania osobných údajov. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje odstránené zo systémov LLBG.
Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa neuchovávajú dlhšie ako je maximálna povolená doba ich uchovávania v jurisdikcii, v ktorej sú/boli zachytené.
Osobné údaje, ktoré sa získavajú a spracúvajú v súvislosti s nejakým sporom / súdnym konaním, budú odstránené (i) bezodkladne po dosiahnutí mimosúdneho vyrovnania, (ii) bezodkladne po prijatí právoplatného rozhodnutia, voči ktorému nie je možné ďalšie odvolanie alebo (iii) ak sa predmet sporu či žalobný nárok stane premlčaný.


9 Zmena a doplnenie pravidiel
Tieto pravidlá je možné meniť a dopĺňať. Tieto pravidlá boli naposledy zmenené a doplnené 1. marca 2019. Budúce zmeny či doplnenia ustanovení o spracúvaní Vašich osobných údajov, uvedených v týchto pravidlách, Vám budú oznámené vopred prostredníctvom webovej stránky LLBG (napríklad prostredníctvom vyskakovacích okien), ako aj prostredníctvom bežných komunikačných kanálov LLBG (napríklad e-mailom, ak LLBG spracúva Vaše e-mailové adresy). Dovoľujeme si Vás však požiadať, aby ste vždy skontrolovali, či používate aktuálne znenie týchto pravidiel.


10 Kontakt

V prípade otázok všeobecnej povahy sa môžete obrátiť na LLBG e-mailom na privacy@llbg.com. Ak máte otázky týkajúce sa ochrany svojho súkromia a/alebo výkonu svojich práv, použite, prosím, e-mailovú adresu uvedenú v bode 7 vyššie.